Usługi audytorskie

Istotnym elementem działalności naszej Firmy są usługi audytorskie. Specjaliści wysokiej klasy – biegli rewidenci - przeprowadzą audyt finansowy Państwa działalności. Wydadzą zgodną z obowiązującymi przepisami ocenę wiarygodności informacji finansowych wyrażoną w formie sprawozdania na temat ich rzetelności, jasności, zgodności z prawem i przyjętą polityką rachunkowości.

Przeprowadzony przez nas audyt przyczynia się do zidentyfikowania istotnych ryzyk występujących w Państwa działalności oraz prowadzi do uwiarygodnienia wizerunku firmy. Nasze działania są nakierowane na jak najlepsze poznanie działalności naszych klientów i ich otoczenia oraz właściwe zdiagnozowanie systemu kontroli wewnętrznej.

Zakres usług audytorskich obejmuje:

 • badanie i przeglądy sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości oraz MSSF,
 • badanie i przeglądy skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości oraz MSSF,
 • badanie historycznych informacji finansowych dla potrzeb prospektu emisyjnego,
 • finansowe badania due dilligence,
 • przegląd systemów księgowych i mechanizmów kontroli wewnętrznej,
 • audyt projektów finansowych ze środków Unii Europejskiej,
 • opinie i ekspertyzy sądowe,
 • opinie na temat restrukturyzacji, prywatyzacji, przekształceń, połączeń i podziałach jednostek.

 

 

 

 

Foto

Audit

The fundamental component of our company's activities are audit services. High-class professionals - the auditors - will conduct a financial audit of your business. Shall issue finance credibility information in accordance to the law in a form of a report about reliability, clarity, legality and adopted accountancy policy.
Our audit helps to identify essential risks in your activities and leads to company's credibility Our activities are focused on the best understanding of our customers and their environment and the proper diagnosis of the internal control system.

The scope of audit services includes:

 • examination and review of financial statements in accordance with Polish accounting rules and IFRS (International Financial Reporting Standards),
 • examination and review of consolidated financial statements in accordance with Polish accounting rules and IFRS,
 • examination of historical financial information for the purposes of the prospectus,
 • financial due diligence,
 • review of accounting systems and internal controls,
 • audit of projects financed by the European Union,
 • opinions and court expert's reports,
 • opinions on privatization, restructuring, mergers and divisions of the units.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.